Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozwój zawodowy

16 września 2019

NR 40 (Wrzesień 2019)

Ocenianie ucznia na lekcji wychowania fizycznego

0 13218

Od lat toczy się dyskusja zarówno wśród naukowców-teoretyków, jak i nauczycieli-praktyków, co powinno, a co nie, podlegać ocenie w procesie wychowania fizycznego. Czy skupić się bardziej na sprawności fizycznej, motoryce, czy głównym składnikiem oceny ma być aktywność uczniów?

Ocenianie z wychowania fizycznego jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego, pozwalającym nauczycielowi na systematyczne gromadzenie, analizowanie i interpretowanie informacji o procesie dydaktycznym, jak również na określenie stopnia realizacji zadań edukacyjnych. Najprościej zorganizować sprawdzian motoryczny, przyjmując wybrany test i przeliczyć wyniki na oceny. Zdecydowanie więcej wysiłku i namysłu wymaga obiektywne kontrolowanie i ocenianie postawy, zaangażowania w działania prozdrowotne czy prosportowe w szkole. Niełatwym zadaniem jest stworzenie autorskiego, dopasowanego do potrzeb i możliwości punktowego systemu oceniania, którego głównym zadaniem będzie motywowanie ucznia do aktywności w lekcjach i poza nimi. Warto pamiętać, że w rozporządzeniu MEN dotyczącym sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zapisano, że przy ustalaniu oceny, m.in. z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

POLECAMY

Kryteria oceny ucznia

Proponuje się, aby nauczyciel oceniał na wychowaniu fizycznym różne aspekty: postawę i aktywność ucznia podczas zajęć, działalność sportową pozalekcyjną, frekwencję, przygotowanie ucznia do lekcji, wiadomości oraz umiejętności z poszczególnych dyscyplin sportowych i sprawność fizyczną (postęp w sprawności).

W każdym obszarze trzeba dokładnie określić, za co będziemy wystawiać ocenę (co rozumiemy pod nazwą danego obszaru, co będziemy brać pod uwagę przy wystawianiu oceny) oraz kiedy będziemy wystawiać oceny w danym obszarze (w trakcie trwania semestru, na koniec miesiąca, na koniec semestru).

Postawa i aktywność ucznia podczas zajęć wf 

  • zaangażowani...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!

Przypisy