Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rozwój zawodowy

16 września 2019

NR 39 (Wrzesień 2019)

Wyjazd z uczniami na zawody – o czym warto wiedzieć?

0 1281

Wyjazdy na zawody wiążą się nie tylko z przygotowaniem sprawnościowym i psychicznym uczestników, ale często jest to dość duży problem organizacyjny. O czym trzeba pamiętać, przygotowując się do wyjazdu?

Szkolne zawody sportowe stanowią integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Aktywne uczestniczenie uczniów w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych stanowi kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego. Zawody sportowe mogą być rozgrywane na terenie miasta (w tym szkoły) oraz odbywać się poza terenem miasta – zawody sportowe wyjazdowe.

Wyjścia czy wyjazdy na zawody sportowe odbywają się według kalendarza imprez Szkolnego Związku Sportowego, kalendarza odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego lub kalendarza szkolnych imprez na dany rok szkolny.

Zasady uczestnictwa uczniów w zawodach sportowych ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r., Nr 135, poz. 1516 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.).

POLECAMY

Najważniejsze punkty dotyczące wyjazdu na zawody sportowe

 1.  Zgoda na wyjazd na zawody sportowe udzielana jest zawsze przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę.
   
 2. Przed każdymi zawodami należy uzyskać na piśmie zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na udział w zawodach sportowych. Zezwolenie powinno zawierać przede wszystkim informację dotyczącą: terminu, celu, miejsca wyjazdu i godziny, a także przewidywanego terminu powrotu.
   
 3. W przypadku planowanego, cyklicznego udziału ucznia w zawodach sportowych rodzic (prawny opiekun) może wyrazić zgodę na wyjazd na cały rok szkolny.
   
 4. Nauczyciele przebywający z uczniami na zawodach sportowych odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów od chwili wyjścia czy wyjazdu ze szkoły do momentu powrotu.
   
 5. Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami biorącymi udział w zawodach sportowych, dyrektor szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, miejsca zawodów. Przy ustalaniu liczby opiekunów należy uwzględniać również ich doświadczenie i umiejętności pedagogiczne, stopień zdyscyplinowania i samodzielności grupy uczniów, a także specyfikę zawodów oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
   
 6. Nauczyciel pełniący funkcję kierownika może być jednocześnie opiekunem, jeśli grupa składa się z nie więcej niż 10 osób.
   
 7. Nauczyciel ma obowiązek wyłączyć dziecko z dalszego udziału w zawodach w przypadku zauważenia jakiejkolwiek niedyspozycji zdrowotnej.
   
 8. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych poza terenem szkoły są zwolnieni danego dnia z zajęć edukacyjnych. Uczeń, który jest zwolniony z zajęć, ma zaliczoną obecność w szkole. Ucznia z zajęć zwalnia nauczyciel wychowania fizycznego (w porozumieniu z wychowawcą ucznia oraz za zgodą jego rodziców). Nauczyciel musi sporządzić listę uczniów powołanych do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych, która oprócz imion i nazwisk, klasy, zawiera rodzaj zawodów i jest podpisana przez nauczyciela, pod opieką którego uczeń będzie w tym czasie przebywał. Lista powinna być zostawiona do wglądu w pokoju nauczycielskim, najpóźniej na dzień przed zaplanowanymi zawodami. Na podstawie ww. listy wychowawcy zaznaczają w dzienniku usprawiedliwioną nieobecność ucznia na zajęciach. 
   
 9. Dojazd na zawody powinien odbywać się w miarę możliwości środkami transportu publicznego lub wynajętym autokarem, busem itp., należącym do przewoźnika, mającego do tego odpowiednie uprawnienia. Zdarzają się jednak sytuacje, że wyjazd na zawody musi odbyć się prywatnym samochodem nauczyciela albo opiekuna. W tym przypadku należy dopełnić następujących formalności:
  - należy złożyć w szkole kserokopię dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy kierowcy,
  - kierujący składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przewóz uczniów własnym samochodem,
  - rodzice wyrażają pisemną zgodę na przewóz dziecka przez daną osobę.
   
Obowiązki kierownika zawodów Obowiązki opiekuna zawodów
 • Skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na wyjazd na zawody sportowe. 
 • Sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami zawodów.
 • Współdziałanie z opiekunami zawodów i określenie dla nich zadań. 
 • Zapoznanie się ze stanem zdrowia i sprawnością dzieci, które mają uczestniczyć w zawodach.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania. 
 • Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny sprzęt potrzebny do startu w zawodach.
 • Organizacja transportu oraz wszelkich innych zadań wynikający...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy