Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

24 lipca 2018

NR 33 (Lipiec 2018)

Grywalizacja na lekcjach wychowania fizycznego

0 1197

Jak bumerang powraca pytanie o sposoby i metody zwiększenia motywacji uczniów do udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Innowacyjne formy aktywności z pewnością w tym pomagają, choć nie są dostępne dla wszystkich. Warto więc zastanowić się nad zmianą myślenia o zajęciach i wprowadzenia do nich elementów grywalizacji. 

Społeczeństwo jest coraz bardziej roszczeniowe. Wiele osób żąda od państwa lub innych organów władzy różnych przywilejów. Wstępując na drogę strajków, protestów, manifestacji, ludzie starają się wywalczyć, dla siebie i osób znajdujących się w podobnej sytuacji, korzyści. Niektóre z postulatów są słuszne, inne – nieco mniej właściwe.

POLECAMY

Roszczeniowe podejście społeczeństwa wynika poniekąd z coraz wyższego poziomu wiedzy obywateli. Dobrze, gdy wiedza wypływa ze znajomości prawa i potwierdzonych empirycznie źródeł. Gorzej, gdy argumentacja poparta jest niepewnymi źródłami, których wiarygodność jest wątpliwa, i w których jedynie szczątkowe informacje są zgodne z prawdą

Uczniowie deklarują, że chętnie wzięliby udział w lekcjach z elementami tańca, siłowni, free run, wspinaczki, łyżwiarstwa, biegów na orientację i innych dyscyplin uznanych za innowacyjne formy aktywności.

Skupienie uwagi na tym, „co mi się należy”, niesie pewne ryzyko dla edukacji. Młodzi ludzie – uczniowie – widząc w mediach, że roszczeniowe podejście przynosi efekty, starają się przenieść je na szkolny grunt. Podejmują próby stawiania nauczycielom warunków. Wchodzą z edukatorami w pewien rodzaj gry, podczas której starają się sprawdzić granice, do jakich mogą się posunąć. Tym, co jest szczególnie frustrujące dla pedagogów, jest to, że w swoich działaniach i argumentacji skupiają się wyłącznie na własnych prawach. Żądając ich respektowania, zapominają o spoczywających na nich obowiązkach. 

Ponadto uczniowie często wspominają, że konkretne przedmioty są nudne. Treści prezentowane podczas poszczególnych lekcji ich nie interesują, a metody przekazywania wiedzy, stosowane przez nauczycieli, zachęcają raczej do snu niż do aktywnego udziału w zajęciach. Takie podejście młodzieży odnosi się także do lekcji wychowania fizycznego. 

Próbując przenieść powyższe rozważania na grunt lekcji wychowania fizycznego, uczniowie mogą żądać od nauczycieli nowych form aktywności. Można sądzić (choć są to rozważania wyłącznie teoretyczne), że dla części podopiecznych tradycyjne dyscypliny indywidualne (lekkoatletyka, gimnastyka) czy drużynowe (siatkówka, koszykówka, piłka nożna) nie stanowią bodźca motywującego do udziału w zajęciach. Uczniowie deklarują, że chętnie wzięliby udział w lekcjach z elementami tańca, siłowni, free run, wspinaczki, łyżwiarstwa, biegów na orientację i innych dyscyplin uznanych za innowacyjne formy aktywności. 

W wielu przypadkach zajęcia proponowane przez uczniów można byłoby dostosować do wymagań, jakie stawia przed nauczycielem podstawa programowa. Kluczowymi czynnikami braku takich form aktywności podczas lekcji wychowania fizycznego są finanse i brak odpowiedniej bazy sportowej. Szkół nie stać na dostosowanie i wyposażenie sal gimnastycznych w sprzęt niezbędny do realizacji wymienionych wyżej aktywności. Bardzo często w sąsiedztwie szkoły nie ma obiektów, które nadawałyby się do przeprowadzenia takich zajęć. 

Bariera finansowa jest często tą przeszkodą, której nauczyciele nie są w stanie pokonać. Mimo szczerych chęci, nie mogą zrealizować uczniom proponowanych przez nich zajęć. Muszą się skupić na zasobach (lokalowych i sprzętowych), które posiadają i na ich podstawie przygotować interesujące zajęcia. 

Tym, co może zaciekawić uczniów w każdym wieku, jest grywalizacja. Samo słowo wprowadza pewną dozę tajemniczości i innowacyjności w lekcje wychowania fizycznego. Zestawienie słów gra i rywalizacja może zachęcić uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. 

Grywalizacja to pojęcie dość nowe. Dotychczas było wykorzystywane głównie w kontekście działań marketingowych. Jej elementy były wykorzystywane przez firmy, które za jej pomocą zdobywały zaufanie klientów. Z jej przejawami można było się także spotkać w kontekście zarządzania zespołami. Menedżerowie wyższych szczebli wykorzystują ją do motywowania podwładnych. W ­odniesieniu do edukacji, grywalizacja była stosowana raczej rzadko, choć w literaturze przedmiotu można znaleźć artykuły pokazujące jej zalety i wady w odniesieniu do szkoleń czy pracy studentów.

Samo pojęcie grywalizacji definiowane jest jako przeniesienie mechanizmów znanych z gier (także komputerowych, choć nie tylko) do rzeczywistego świata, aby zmienić ludzkie zachowania. Co najważniejsze, zmiana zachowania ma dotyczyć sytuacji, które nie są grami, a w których człowiek (w tym także uczeń) znajduje się na co dzień. Wydaje się, że takie wyjaśnienie pozwala podjąć próbę wdrożenia grywalizacji do praktyki edukacyjnej. 

Już samo zwrócenie uwagi na gry komputerowe powinno wzbudzić zainteresowanie wśród uczniów. W wielu przypadkach to właśnie one wypełniają znaczną cześć czasu wolnego dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że w poruszaniu się po wirtualnym świecie gier są oni profesjonalistami. Obecnie, w dobie komputerów oraz internetu, młody człowiek zanim ukończy 21. rok życia, spędza ok. 10 000 godzin, grając tylko w gry online. Podobna liczba godzin uznawana jest przez instruktorów wielu dyscyplin za niezbędną do osiągnięcia biegłości i poziomu nieświadomej kompetencji. Pozwala to na niemal intuicyjne poruszanie się w świecie gier przez osobę rozpoczynającą aktywność zawodową. 

Lekcje wychowania fizycznego wydają się jednym z łatwiejszych przedmiotów szkolnych, w ramach którego można wprowadzić grywalizację. Naturalnie bowiem zawarte są w niej dwa elementy tworzące to pojęcie. Gra i rywalizacja wypełniają sale gimnastycznie praktycznie od zawsze. Jeżeli nie jest to nawet rywalizacja pomiędzy uczniami, to wiele jednostek walczy sama ze sobą. Pokonując własne słabości, stara się poprawić sprawność. 

 

Skuteczne wykorzystanie grywalizacji podczas zajęć wychowania fizycznego wymaga od nauczyciela (zespołu nauczycielskiego) zrozumienia mechanizmu gry. Opracowujący program grywalizacji powinni zastanowić się nad czynnikami, które motywują młodzież do zasiadania przed ekranami komputerów. Próba ich identyfikacji oraz zestawienia z realiami szkoły i lekcji wychowania fizycznego oraz tym, jakie mają one potwierdzenie w grach, pozwoli na ich wykorzystanie w praktyce.

Tabela 1. zawiera podstawowe elementy systemu gier, będące także motywatorami do poświęcania im czasu. 

Tab. 1. Czynniki systemu gier oraz ich wykorzystanie w szkole, na lekcjach wychowania fizycznego i w grach
 

Czynnik Szkoła Lekcje wf Gry
Nagradzanie za wysiłek 
 • oceny
 • punkty przyznawane za konkretną aktywność
 • osiąganie kolejnych poziomów 
Poczucie autonomii
 • uczeń musi wykonywać polecenia nauczyciela,
 • wszyscy pracują w jednym czasie
 • uczniowie sami wybierają formy aktywności 
 • gracz sam decyduje, 
w co i kiedy gra
Poczucie mistrzostwa 
 • chwalenie wyróżniających się uczniów 
 • odznaki, tytuły, rangi za różne, nawet najmniejsze zadania 
 • coraz wyższy poziom
Poczucie celu
 • celem jest ocena dająca promocję do następnej klasy
 • celem powinno być podniesienie sprawności, a nie ocena
 • odznaki, rangi, konkretne misje 
Brak kary za porażkę
 • zła ocena za popełniane błędu jest rodzajem kary
 • brak kary za porażkę
 • możliwość zapisania gry w dowolnym momencie,
 • kolejne życia
Współpraca z innymi
 • szkoła nastawiona jest na indywidualną pracę ucznia, 
 • w niewielkim zakresie wykorzystywana jest praca grupowa
 • dodatkowo premiowana współpraca z innymi 
 • zakładanie klanów, zespołów, 
 • wspólne wykonywanie misji
Inne osoby
 • uczniowie rywalizują między sobą 
 • rywalizacja uczniów w obrębie klasy, szkoły, miasta itp. 
 • rywalizacja z innymi graczami o najlepsze miejsce w rankingach motywuje do poświęcania czasu grom
Szybki odzew
 • na odpowiedź (ocenę) uczniowie muszą długo czekać
 • krótki okres oczekiwania na rezultat
 • bezpośrednio po wykonaniu misji otrzymujemy nagrodę

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Tkaczyk P., Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Helion, 2012, s. 105–110 oraz Jankowski M., Grywalizacja – wykorzystanie elementów gier do modyfikowania zachowań ludzi, Nauki społeczne 2 (8), 2013, s. 145.

Pierwszym z analizowanych czynników jest nagradzanie za wysiłek. W szkolnej rzeczywistości mamy z nim do czynienia w postaci ocen. Bardzo często nie pełnią one roli motywującej do działania. Słychać to w wypowiedziach uczniów, którzy twierdzą, że „dwója wystarczy”. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ucznia ponadprzeciętnie zdolnego. Kolejny bardzo dobry lub celujący stopień nie ma na niego tak silnego wpływu. Ponadto poprzez ocenę ciężko wyrazić zaangażowanie ucznia i wysiłek, jaki włożył w naukę. Jeżeli nie ma on przełożenia w postaci lepszej oceny ze sprawdzianu, testu, to praktycznie włożony wysiłek oceniany jest przez ucznia jako niepotrzebnie stracony czas. Chcąc wykorzystać nagradzanie za wysiłek, można przyjąć skalę punktową zamiast ocen. W takim przypadku za wykonanie zadania uczeń otrzymałby punkty. Określona ich ilość miałaby przełożenie w ocenie lub byłaby warunkiem zaliczenia przedmiotu. W ten sposób nawet uczeń o niewielki...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy