Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

12 lipca 2022

NR 55 (Lipiec 2022)

Odznaki Turystyczne PTTK również dla najmłodszych – wartość dodana wakacyjnych aktywności

0 129

Okres wakacyjny jest doskonałym czasem na podejmowanie różnego rodzaju aktywności fizycznej. Stanowi również idealną okazję do spróbowania czegoś nowego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, PTTK daje możliwość zdobycia odznak turystycznych w szerokiej gamie aktywności. Zdobycie tego typu odznaczenia jest swego rodzaju wyzwaniem dla każdego, kto podejmie taką próbę, a z uwagi na różne stopnie tych odznak będzie też motywacją do zdobycia następnego poziomu, a w przyszłości podjęcia działań w innych obszarach.

Czym jest PTTK i jaki jest cel jego działalności?

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jest najstarszym polskim stowarzyszeniem, które zrzesza turystów i krajoznawców. Powstało w 1950 roku. Głównym celem jego działalności jest upowszechnianie i rozwijanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej we wszystkich jej formach. Oprócz tego PTTK wyznacza, znakuje i konserwuje szlaki turystyczne. Dzięki pracy stowarzyszenia powstało prawie 70 tysięcy kilometrów różnego rodzaju szlaków. Poza tym w dyspozycji PTTK jest wiele obiektów turystycznych, w których jest blisko 20 tysięcy miejsc noclegowych.

POLECAMY

Promocja kraju i aktywności fizycznej – odznaki turystyczne PTTK

Mając na uwadze swoje podstawowe cele działalności, PTTK umożliwia zdobywanie odznak turystycznych w wielu rodzajach turystyki. W oparciu o określony dla danej odznaki regulamin zainteresowani turyści mogą podjąć próbę w celu uzyskania odpowiedniej odznaki. Należy zaznaczyć, że niektóre z nich mają ograniczenia wiekowe, dlatego wcześniej trzeba zapoznać się z zasadami dotyczącymi ich osiągnięcia. Odznaki mają określone stopnie, więc aby osiągnąć kolejne szczeble, trzeba się wykazać większymi osiągnięciami, co stanowi dodatkową motywację. Istotnym szczegółem jest możliwość łączenia zdobywania różnych odznak podczas jednej wycieczki. Jedne z nich mają charakter ogólnopolski, inne natomiast lokalny.

Górska Odznaka Turystyczna

Górska Odznaka Turystyczna PTTK (GOT PTTK) została ustanowiona w 1935 roku. Celem jej ustanowienia jest poznanie obszarów sudeckich i karpackich w Polsce i krajach sąsiadujących. Wszelkie wycieczki muszą odbywać się zgodnie z zasadami pieszych wycieczek górskich o charakterze turystyczno-krajoznawczym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących poruszania się na terenach chronionych i w obrębie granicy państwowej. W przypadku osób małoletnich wycieczki powinny odbywać się pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub osób przez nich upoważnionych. Trasę należy dostosować do możliwości dzieci. Wszystkie wycieczki dokumentowane są w książeczce GOT PTTK, do której wyłączne prawa wydawnicze ma Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Instytucja ta odpowiada również za regulamin i wykonanie odznak. Sposób wypełniania książeczki oraz weryfikacja opisana jest w regulaminie poszczególnych odznak.

Rodzaje GOT PTTK

GOT PTTK „W góry”
Dla najmłodszych adeptów turystyki górskiej przeznaczona jest odznaka GOT PTTK „W góry”. Możliwość jej zdobycia mają dzieci od 5. do ukończenia 7. roku życia. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden poziom odznaki. Każda wycieczka jest punktowana wg punktacji tras górskich GOT PTTK. Jeśli dana trasa nie znajduje się w tym zestawieniu, to sposób punktacji określa regulamin odznaki. Aby uzyskać brązowy stopień odznaki, trzeba uzyskać 15 punktów, stopień srebrny to 30 punktów, złoty natomiast – 45 punktów. Podczas jednej dziennej wycieczki można zdobyć maksymalnie 15 punktów. Nadwyżki zdobytych punktów nie można dodawać do zdobywania następnego poziomu odznaki.

GOT PTTK popularna i mała
Wskazane wyżej odznaki można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia. Odznaka popularna ma jeden poziom. Osiągamy ją po zdobyciu 60 punktów. Odznaka mała ma trzy stopnie zaawansowania: mała brązowa (120 punktów), mała srebrna (360 punktów) oraz mała złota (720 punktów). Dla osób niepełnosprawnych progi punktowe poszczególnych stopni pomniejszone są o 25%. Stopień popularny i mały brązowy można uzyskać w jednym roku, pod warunkiem zdobycia co najmniej 180 punktów.

GOT PTTK duża
Odznakę tę można zdobyć dopiero w następnym roku po uzyskaniu i zweryfikowaniu małej złotej. GOT PTTK duża ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. W przypadku tych odznak należy już dokładnie zapoznać się z regulaminem, gdyż wymagane są tutaj regulaminowe wycieczki wielodniowe. Poszczególne etapy i punkty kontrolne określa właśnie ten dokument. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

GOT PTTK „Za wytrwałość”
Jest to najbardziej prestiżowa i jednocześnie najtrudniejsza do zdobycia odznaka w turystyce górskiej. Stanowi zwieńczenie wieloletnich trudów turystów górskich w zdobywaniu kolejnych poziomów wcześniej opisywanych odznak. Stosując terminologię piłkarską, można ją uznać za zdobycie Ligii Mistrzów turystów górskich. Ma dwa poziomy: mały i duży.
Odznaka Turystyki Pieszej PTTK

Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) jest ustanowiona i nadawana przez PTTK. Ma na celu zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej na obszarach nizinnych. Dzięki tej aktywności turyści mają poznać swoją Ojczyznę, jej przeszłość, dorobek kulturowy, piękno krajobrazu i przyrody. OTP można zdobywać wyłącznie na terenie Polski. OTP ma sześć kategorii i może być zdobywana tylko w kolejności wymienionych kategorii i stopni.

Odznaka Turystyki Pieszej „Siedmiomilowe buty”

Odznaka ta ma dwa poziomy: srebrny i złoty. Zdobywać mogą je dzieci w wieku do 10 lat włącznie (do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 10 lat). Na stopień srebrny należy zdobyć 30 punktów (1 km = 1 pkt). Maksymalny dzienny dystans wędrówki nie może przekraczać 8 km. Stopień złoty wymaga zdobycia 50 punktów, a maksymalny dystans wycieczki nie może być dłuższy niż 12 km. Wszystkie wycieczki muszą być odnotowane w książeczce i odbywać się pod opieką dorosłych.

Odznaka popularna

Można ją zdobywać po ukończeniu 6. roku życia. Wymagane jest zdobycie 60 punktów podczas wycieczek pieszych. W ramach tych punków można otrzymać maksymalnie 15 punktów za zwiedzanie miejsc i miejscowości, które wskazane są w regulaminie OTP na stronie PTTK.

Mała odznaka

Odznaka cechuje się trzema stopniami zaawansowania: brązowy (100 pkt, w tym maks. 20 za zwiedzanie), srebrny (250 pkt, maks. 50 za zwiedzanie), złoty (500 pkt, maks. 100 za zwiedzanie). Odznakę w stopniu srebrnym należy zdobyć na terenie co najmniej dwóch województw, a w każdym z nich trzeba uzyskać minimum 50 pkt, w tym 40 za przejścia piesze. Obowiązkowe jest tutaj odbycie jednej wycieczki trzydniowej. W przypadku poziomu złotego odwiedzić należy przynajmniej 3 województwa, w każdym wymagane jest 50 punktów, w tym 40 za przejścia piesze. Obowiązkowa jest jedna wycieczka pięciodniowa lub dwie trzydniowe.

Duża OTP

Zdobycie tej odznaki potwierdza najwyższe kwalifikacje w turystyce pieszej. Przeznaczona jest dla osób o wszechstronnych umiejętnościach i wiedzy krajoznawczej. Zdobycie tych odznak wiąże się z opracowaniem i przebyciem tras o określonej długości. Trasa na poziom srebrny musi mieć co najmniej 150 km. Wymagane jest przebycie dwóch takich tras. Na poziom złoty należy najpierw zdobyć poziom srebrny, opracować i przejść dwie trasy o długości co najmniej 200 km. Z pozostałymi zapisami regulaminu tych odznak można zapoznać się na stronach PTTK.

OTP „Za wytrwałość w turystyce pieszej”

Odznakę tę mogą zdobywać posiadacze dużej OTP lub małej OTP w stopniu złotym. Można ją osiągnąć poprzez wielokrotne powtórzenie normy na odznakę małą brązową. Ma ona trzy stopnie: I stopień – otok ciemnozielony, II stopień – otok granatowy, III stopień – otok czerwony. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć jeden poziom odznaki. Szczegóły zawarte są w regulaminie jej zdobywania.

OTP „Dla najwytrwalszych”

Próbę jej zdobycia mogą podjąć wyłącznie posiadacze III stopnia OTP „Za wytrwałość”. Odznaka ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Każdy z poziomów wymaga pięciokrotnego powtórzenia normy na odznakę małą brązową. Nie uwzględnia się tutaj punktów za zwiedzanie miejsc i miejscowości.

Kolarska Odznaka Turystyczna

Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT) ma siedem stopni: mała brązowa (100 pkt), mała srebrna (400 pkt), mała złota (800 pkt), duża brązowa (1000 pkt), duża srebrna (1200 pkt), duża złota (1500 pkt) oraz za wytrwałość (należy posiadać odznakę dużą złotą i przez 7 lat niekoniecznie następujących po sobie zdobyć min. 100 pkt w każdym roku). Odbywane wycieczki muszą być odnotowywane w książeczce wycieczek kolarskich. Za każdy dzień jazdy podczas wycieczek jednodniowych przyznaje się 10 punktów, w przypadku wielodniowych wypadów – 15 punktów. Dodatkowo punktowane są imprezy turystyki kolarskiej oraz zwiedzanie miejsc, które wskazane są w regulaminie odznaki. Minimalny dystans dzienny to 15 km.

Rodzinna Odznaka Turystyczna 
„Mama, tata, rower i ja”


Odznaka ma jeden poziom. Jej głównym przesłaniem jest promocja aktywnego spędzania czasu przez rodziny, popularyzacja turystyki rowerowej i roweru jako ekologicznego środka transportu, edukacja dotycząca bezpiecznego poruszania się na rowerze po drogach publicznych, ścieżkach i szlakach rowerowych, tworzenie i pogłębianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych. Odznakę zdobywają rodziny wspólnie uprawiające turystykę rowerową. Aby wycieczka była zaliczona, musi w niej wziąć udział minimum...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy