Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

20 stycznia 2020

NR 42 (Styczeń 2020)

Metoda projektu a aktywność fizyczna

0 1161

Jak się do tego zabrać? Od czego zacząć? I czy w ogóle można działać projektowo, nawiązując do ruchu i aktywności fizycznej? Można! Poniżej gotowe pomysły jak to zrobić. 

Czym jest projekt edukacyjny?


Projektem edukacyjnym, jako metodą nauczania, nazywamy zaplanowane i koordynowane przez nauczyciela, a realizowane samodzielnie przez uczniów, zadanie albo cykl działań powiązanych celem i treścią programu nauczania (programu szkoły). Może być powiązany z realizacją programu jednego lub wielu przedmiotów, może też wykraczać poza program. Uczniowie samodzielnie gromadzą informacje na dany temat, opracowują je w formie ustalonej z nauczycielem, a następnie prezentują innym. Sami lub wspólnie z nauczycielem ustalają cele działania i kryteria oceny jakości wykonania, podejmują decyzje o wyborze źródeł informacji i sposobie prezentacji. Projekty mają odpowiadać zainteresowaniom uczących się i wiązać działalność praktyczną z pracą umysłową i gromadzeniem wiedzy, rozwijać samodzielność, uczyć podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, przyjmowania na siebie odpowiedzialności oraz podejmowania współpracy z rówieśnikami i dorosłymi. Uczniowie przystępujący do pracy powinni poznać dokładną instrukcję, opis przedsięwzięcia, zasady działania i współpracy. Mogą też uczestniczyć w ustalaniu zasad i przyjąć na siebie zobowiązania przedstawione w postaci kontraktu. Również przed przystąpieniem do działania koniecznie należy ustalić sposoby i kryteria oceny oraz zaplanować sposób prezentacji efektów.
 

POLECAMY

Najważniejsze cechy dobrych projektów:

 • określone cele, najlepiej ustalane wspólnie z uczniami,
 • nawiązanie do realnych, znanych uczniom sytuacji,
 • łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin,
 • łączenie możliwości gromadzenia wiedzy i kształcenia
 • umiejętności,
 • określone terminy realizacji całości przedsięwzięcia oraz poszczególnych etapów,
 • dokładne określenie odpowiedzialności za realizację i podział zadań,
 • dobra instrukcja zawierająca: temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny,
 • samodzielna praca uczniów indywidualna lub w zespole,
 • znane z góry kryteria i zasady monitorowania efektów
 • rezultaty pracy prezentowane publicznie.

Etapy realizacji projektu:

 • Etap I – przygotowanie projektu.
 • Etap II – planowanie projektu.
 • Etap III – działanie-realizacja projektu.
 • Etap IV – prezentacja, ewaluacja i ocena projektu.
 1. Etap I to głównie praca nauczyciela. Musi on przygotować uczniów do pracy metodą projektu – wytłumaczyć, na czym będą polegały ich działania, zapoznać z podstawowymi typami projektów uczniowskich. Zadaniem nauczyciela w tym etapie jest również wdrożenie uczniów w zagadnienia, jakich ma dotyczyć planowany projekt. Wprowadzenie do projektu powinno zawierać sytuację problemową, która ma zaciekawić uczniów, a może nawet sprowokować do samodzielnego zainicjowania działań.
 2. Etap II to zaangażowanie nie tylko nauczyciela, ale i uczniów. Ten etap uważany jest za najtrudniejszy. Jest on też stosunkowo złożony, gdyż musimy zaplanować realizację projektu na wielu płaszczyznach. Uczniowie dokonują wyboru obszaru działania, tematyki, planują zakres działań, szacują zasoby, zastanawiają się nad tym, jakich mogą pozyskać sojuszników. W tym etapie dokonujemy również podziału na zespoły zadaniowe, jeżeli nie zrobiliśmy tego w fazie przygotowania projektu. Nauczyciel wspólnie z uczniami przygotowuje kontrakt, który jest zobowiązaniem uczniów do wykonania w określonym terminie wszystkich zaplanowanych działań, a nauczyciela – do konsultacji i oceny projektu zgodnie z zawartymi w kontrakcie kryteriami. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela opracowują scenariusz działań; powstaje instrukcja dla uczniów, projekt oceny i prezentacji rezultatów. Należy pamiętać o tym, że kryteria oceny projektu powinny powstawać przy aktywnym udziale uczniów i zawierać elementy samooceny oraz oceny koleżeńskiej uczniów. 
 3. Etap III: uczniowie i nauczyciel realizują zaplanowane działania. Uczniowie systematycznie zbierają i gromadzą informacje, selekcjonują je i analizują pod kątem przydatności i ścisłego związku z tematem projektu. W grupach zadaniowych uczniowie wyciągają wnioski i rozwiązują problemy, prowadzą wszystkie zaplanowane w projekcie działania. Nauczyciel zwykle dyskretnie wspiera i kieruje pracami uczniów – doradza i obserwuje. Może też pełnić funkcję eksperta, chociaż ekspertami mogą być też specjaliści z zewnątrz lub uczniowie zainteresowani jedną z dziedzin związanych z projektem. Nauczyciel i uczniowie prowadzą również systematyczną ocenę postępu realizacji projektu (monitoring)
 4. Etap IV – odpowiedzialność za prezentację biorą na siebie uczniowie. Dokonują oni również oceny własnej pracy i współpracy w zespole. Nauczyciel wspomaga ich w wyborze sposobu prezentacji projektu, organizuje od strony technicznej prezentację oraz ocenia projekt na podstawie wcześniej przyjętych kryteriów. Ocena projektu powinna uwzględniać zarówno ocenę efektów, czyli końcowego produktu, jak i ocenę procesu, jaki miał miejsce podczas realizacji działań. Na tym etapie uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują błędy i wyciągają wnioski na przyszłość. 

 

Przykładowa instrukcja do planowania projektu – o czym nie możemy zapomnieć

 • Zapoznanie się z metodą projektu.
 • Nakreślenie problemu.
 • Temat projektu.
 • Cel/cele edukacyjne (opisują zmiany, jakie zajdą w wyniku realizacji projektu).
 • Grupy zadaniowe.
 • Wybór rodz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy