Dołącz do czytelników
Brak wyników

Lekcja WF z pomysłem

24 lipca 2018

NR 33 (Lipiec 2018)

Zasady bezpiecznego korzystania z pływalni oraz zadania ratownika wodnego

0 1392

Bez wątpienia pływanie i ćwiczenia w wodzie przynoszą wiele pozytywnych korzyści zdrowotnych. Korzystanie z pływalni krytych obarczone jest niestety pewnym ryzykiem zdarzenia i szkodliwości. Dlatego też niezwykle istotna i wciąż aktualna jest edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na krytych pływalniach.

Współcześnie pływalnię definiujemy jako basen pływacki zbudowany w pomieszczeniu zamkniętym lub pod gołym niebem, z szatniami, prysznicami i innymi urządzeniami (Nowy słownik języka polskiego 2002). Celem powstawania krytych pływalni jest między innymi czynny wypoczynek, rekreacja ruchowa, szeroko pojęta rehabilitacja, jak również uprawianie sportów wodnych. Korzystają z nich ludzie w różnym wieku: dzieci, młodzież, dorośli oraz osoby starsze. Ćwiczenia oswajające z wodą dzieci w wieku niemowlęcym zdobywają coraz większą popularność. Nauka i doskonalenie pływania są także atrakcyjną formą rekreacyjnej aktywności ruchowej przeznaczoną dla dzieci starszych. W celu zapewnienia dzieciom, młodzieży i dorosłym doskonałych warunków do nauki pływania, konieczny jest rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Powinniśmy dążyć do tego, aby sukcesywnie zmniejszać dystans, jaki dzieli nas, czyli Polskę, od wielu europejskich krajów, szczególnie, jeśli chodzi o budowę pełnowymiarowych basenów pływackich.

POLECAMY

Słowo „bezpieczeństwo” ma wiele definicji. Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku języka polskiego termin bezpieczeństwo oznacza stan niezagrożenia, spokoju (Słownik języka polskiego 2005). Korzeniowski podaje, iż bezpieczeństwo to pewien stan obiektywny polegający na braku zagrożenia, odczuwany subiektywnie przez jednostki lub grupy (Korzeniowski 2005).

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka. Edukacja dla bezpieczeństwa na krytych pływalniach ma na celu uzmysłowienie faktu, że korzystanie z pływalni może stać się zagrożeniem dla zdrowia, a niekiedy życia. W momencie uświadomienia sobie pewnych faktów, osoby korzystające z krytych pływalni starają się zapobiegać czynnikom powodującym zagrożenie. Określenie zasad bezpiecznego korzystania z pływalni, czyli tak zwany regulamin, wskazuje bezpieczne zachowania na basenie w aspekcie ryzyka zdarzenia i szkodliwości pozwala w dużym stopniu zapobiegać wypadkom. 

Regulamin bezpieczeństwa kąpieliska, pływalni i parku wodnego powinien w szczególności:

 

 1. Określać nazwę i adres jednostki organizacyjnej prowadzącej kąpielisko, pływalnię lub park wodny oraz godziny otwarcia obiektu.
 2. Zakazywać wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 3. Postanawiać, że:
 • dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kąpieliska, pływalni lub parku wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
 • grupa zorganizowana na kąpielisku, pływalni i w parku wodnym nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia,
 • zajęcia grup zorganizowanych na kąpielisku, pływalni i w parku wodnym odbywają się tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia,
 • osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu bezpieczeństwa będą usuwane z terenu kąpieliska, pływalni lub parku wodnego,
 • wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska, pływalni lub parku wodnego są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur;
 • określić liczbę osób mogących bezpiecznie korzystać jednorazowo z obiektu (Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska, pływalni i parku wodnego). 


 

Według J. Rypniewskiego (2013) kluczowymi elementami składowymi, które mają wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w części wodnej obiektu, są przede wszystkim: 

 • infrastruktura techniczna obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem liczebności, rodzaju, wzajemnego rozmieszczenia oraz stanu technicznego atrakcji wodnych, 
 • oznakowanie, regulaminy, instrukcje oraz inne informacje udostępnione użytkownikom, dotyczące obiektu jako całości, a także poszczególnych jego stref i urządzeń, 
 • wyposażenie w sprzęt ratowniczy, 
 • służba ratownicza, jej liczebności, kwalifikacje, rozmieszczenie, 
 • liczba i rodzaj prowadzonych zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem grup zorganizowanych, 
 • liczba, rozmieszczenie, przemieszczanie się i zachowanie użytkowników. 

 

Jedyną osobą posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm. 3), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa jest ratownik wodny.
 

Do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie następujących działań ratowniczych:

 • obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń
 • przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego
 • określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego
 • kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację
 • wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych
 • sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy
 • reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego
 • wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji, w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych
 • niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym
 • bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych (Ustawa z dnia 18 sierp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych, w tym scenariuszy zajęć
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy